بر اساس قانون ثبت احوال کشور شناسنامه های افرادی بعد از سن 15 سال باید ملصق به عکس صاحب آن شود. گروه سبک زندگی پارس مگ مدارک لازم برای شناسنامه عکسدار را به شما توضیح می دهد.

مدارک لازم برای شناسنامه المثنی

در صورتی که ۱۸ سال شما تمام شده است، می‌توانید با به همراه داشتن کپی شناسنامه خود، اصل و کپی یک مدرک عکس دار معتبر مثل کارت ملی، گواهینامه و پاسپورت یا مدرک تحصیلی، ۲ قطعه عکس رنگی پشت سفید تمام رخ ۳ در ۳ یا ۶ در ۴ به یکی از مراکز ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنید.

در صورتی که ازدواج کرده‌اید اصل عقد نامه و کپی ۴ صفحه اول آن، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی (تمام صفحات) همسر؛ اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی فرزندان (تنها صفحه اول) را با خود به همراه داشته باشید.

مدارک لازم برای شناسنامه عکسدار

همچنین لازم است بدانید که برای دریافت شناسنامه المثنی حضور شخص الزامی است.

مدارک لازم برای شناسنامه عکسدار

1-اصل شناسنامه بدون عکس

2-سه قطعه عکس جدید

توجه عکس های ارائه شده بایددارای شرایط زیرباشد:

سایز4*3رنگی – زمینه سفید – تمام رخ – باحجاب کامل – بدون آرایش و لنز رنگی -بدون هرگونه روتوش و دستکاری -بدون عینک وکروات وکلاه – یکسان نبودن عکس ها با سایر مدارک

3-اصل یکی از مدارک معتبر عکس دارزیر:

الف)گواهی اشتغال به تحصیل عکس دارسال تحصیلی جدید دارای مهر آموزشگاه به همراه دو قطعه عکس که باید با عکس روی گواهی یکسان باشدو پشت عکس ها مهر محل تحصیل خورده باشد

ب)گذرنامه مستقل از والدین باتاریخ معتبر

ج)ارائه آخرین مدرک تحصیلی عکسدارکه مهر آموزش و پرورش داشته باشد.

د)درصورت نداشتن موارد(الف-ب-ج)اخذمعرفی نامه عکسدار از دفترپیشخوان جهت ارائه به مراجع قضائی (کلانتری)

4-مشخصات کامل سجلی (شناسنامه)و شماره ملی پدرو مادر صاحب شناسنامه
5-به همراه داشتن آدرس و کدپستی محل سکونت

تذکر)افرادی که به سن 18سالگی رسیده اندفقط صاحب شناسنامه می توانددرخواست عکس دارشدن شناسنامه خودرا بدهد.

توجه)اگرمادر درخواست عکس دارکردن شناسنامه فرزند زیر 18سال خودراداردو همسرش فوت و یا از ایشان طلاق گرفته باشد،ارائه اصل قیم نامه رسمی الزامی است.

توجه)شناسنامه پس از ثبت درخواست دردفتربعداز حدود یک ماه از طریق پست به آدرس اعلام شده ارسال می گردد.

 

توجه)پرداخت هزینه درداخل دفتر و به وسیله کارت عابر بانک انجام می شود.

مدارک لازم برای شناسنامه عکسدار

قانون برای شناسنامه عکسدار

برابر ماده 36 قانون ثبت احوال کشور شناسنامه های افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود.

شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یکسال برای تجدید آن مراجعه نماید.

هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به ارائه درخواست تعویض شناسنامه اقدام نمایند .

1- اشخاص 15 سال به بالا

2- افراد کمتر از 15 سال که دارای حکم رشد باشند

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت افراد 15 تا 18 سال تمام

4- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

تعاریف و مفاهیم مدارک لازم برای شناسنامه عکسدار

1- قیم نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی در صورت نبودن ولی قهری (پدر- جدپدری) و وصی جهت انجام امور او تعیین می گردد

2- وصی به کسی می گویند که بعد از مرگ وصیت کننده، طبق وصیتنامه، حق دخل و تصرف در امور و اموال متوفی را دارد.

مدارک لازم برای شناسنامه عکسدار

3- امین کسی است که جهت انجام امور محجور در زمان نبودن ولی قهری (پدر-جدپدری) ویا در مواردیکه ولی بنا به دلایلی قادر به اداره امور محجور تحت ولایت خود نباشد موقتاً از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی جهت انجام امور مربوط به محجورکه در قانون ذکر گردیده منصوب می گردد .

4- اشخاص ذیل محجور میباشند :

صغار (کمتر از 18 سال تمام )

اشخاص غیر رشید

مجانین.

عکس شناسنامه

ایرانیان مقیم خارج برای مدارک لازم برای شناسنامه عکسدار چه کنند ؟

کلیه هموطنان ایرانی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند، می توانند با مراجعه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود با ارائه مدارک زیر نسبت به عکسدار نمودن شناسنامه خود اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز

1- تکمیل فرم درخواست عکسدارنمودن شناسنامه
2- ارائه اصل شناسنامه جدید متقاضی که حداقل پانزده سال تمام داشته باشند

3- سه قطعه عکس بیومتریک جدید 4*3 زمینه کاملاً سفید، تمام رخ، بدون کلاه، بدون عینک و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

4- رائه یک مدرک معتبر عکسدار ایرانی، شناسنامه پدرومادر، گذرنامه والدین، در صورت همراه بودن درگذرنامه پدرومادر

5- ارائه مدارک اقامتی معتبر عکسدار متقاضی

6- ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

مدارک لازم برای شناسنامه عکسدار

ملاحظات

حضور متقاضی بالای 18 سال در نمایندگی ضروری است

پدر می تواند برای عکس دار نمودن شناسنامه فرزند زیر 18 سال خود، در صورت ارائه شناسنامه والدین با مراجعه به مراجع قانونی اقدام نماید.

چگونگی تعویض شناسنامه در قبال ارایه شناسنامه

تعویض شناسنامه در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:

1- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال

2- تعویض شناسنامه های نمونه جدیدمستعمل.

3- تعویض شناسنامه ناشی‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیاتهای حل اختلاف ، آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی .

4- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن 30 سالگی جهت تعویض عکس .

5- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به 15 سال تمام

هر یک از اشخاص زیرمی توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال، نسبت به تنظیم و امضاء برگ درخواست تعویض شناسنامه اقدام نمایند.

1- اشخاص 18 سال به بالا

2- افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال

4- مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود

5- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستندکه سمت او احراز گردیده باشد

مدارک مورد نیاز تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل

1. اصل شناسنامه

2. دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا )

3. پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

4. چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .

ضمناً پس از تطبیق اصل و تصویرمدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد میگردد.

– چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تایید عکس خواهد شد .

مدارک لازم برای شناسنامه عکسدار

‏نحوه مراجعه

برای تعویض شناسنامه دفاترپیشخوان آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند . ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از تنظیم درخواست و آن به اداره ذیربط نسبت به تعویض و تحویل آن اقدام خواهد شد.

توصیه های ضروری

1- از آنجائیکه شناسنامه منحصرا” مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد لذا بهنگام دریافت شناسنامه تعویض شده

2- آنرا بدقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود . شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همانسال صاحب آن تجدید ( تعویض ) شود .

3- از آنجائیکه شناسنامه سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری نمایید

4- ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید